Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Küldetéstudat

 

 

"Mire való az iskola


Az iskola arra való,hogy az ember megtanuljon tanulni,


hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje al végzett


munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,megtanulja


 szeretni,amit csinál,és megtalja azt amunkát, amit szeretni fog”.(SzentgyörgyiAlbert)

PREAMBULUM

 

atihitetekmelléragasszatokcselekedetet,acselekedetmeltudományt,tudomány mellépedigmértékletességet,amértékletességmellépedigrést,atűrésmelpedig kegyességet,akegyességmellépedigatyafiakhozvalóhajlandóságot,azatyafiakhozvaló hajlandóság mellé pedigszeretetet.”

(Péter sodik levele, 1: 5-7)

 

A Baptista Szeretetszolgálat EgyháziJogi Személy elhívása azoktasban:

 

Azősibibliaiigazság–Abölcstanításazéletforrása.”(Pb.13:14.)maisérvényes.A baptistaiskolacélja,hogytanulóialehetőlegjobbalapokatkapjákegyboldog,kiteljesedett, sikeresjövőhöz.

 

Abaptistaiskolakeresztényértékekreésgondolkodásraépül,ígyaTeremtőésateremtmény tisztelete,agyermekszeretetalapozzamegaszínvonalasnevelési-oktatásimunkát,ésa tanulók személyiségénekoptimális fejlesztését.

 

AzEurópában450éves,Magyarországontöbbmint160éves BaptistaEgyházraakezdetektől jellemző,hogyatársadalomfelényitott,bibliaiértékeketközvetítő,családközpontúközösség. Felnőtt-keresztségetgyakorló,többgenerációsgyülekezetekbőlállóprotestánsfelekezet, amelyazegyéndöntésére,szabadakaratánaktiszteletbentartásáraépít.AMagyarországi BaptistaEgyháztöbbmintszázéveműködtetegyházioktatásiintézménytésarendszerváltás óta tart fennáltalánosiskolát, óvodátés alapfokú művészetiiskolát.

 

Keresztyénszelleműnevelésünkfeladata,hogyaszemélyiségsokoldalú,harmonikus fejlesztéseáltalgyermekeinkönálló,felelősségteljescselekvésre,őszinteségre,szabadságra törekvő,sajátmagukraamértékletesség,másokraatürelemkeresztyénierényeitalkalmazó, helyes erkölcsi érzékkelrendelkező,problémamegoldó személyiséggé váljanak.

Hisszük,hogyaszeretetaleghatékonyabbpedagógiaimódszer,ésezzeltámogatjuk,hogya gyermekekesegítséggeltaláljanakráazútra,azevangéliumihitre,melyazÚrJézuson keresztülIstenhez vezet.

 

Abaptistaiskola:Több,mintiskola.Magyarországegyiklegnagyobbsegélyszervezete,a BaptistaSzeretetszolgálatmegalakulásaótaarratörekszik,hogymindenerejévelés lehetőgeszerintsetsenaszükségbenlévőknek.ABaptistaSzeretetszolgálat– alaptevékenységébejólilleszkeen–iskoibansokatteszahátrányoshelyzetű,sajátos nevelésűigényű,ésaromatanulókfelzárkóztatásáért,ésatehetségesdiákok kibontakoztatásáért.Küldetése,hogyazáltalafenntartottintézménytöbblegyen,mintiskola: azahely,aholatanulóteljeskörűtámogatástkapszemélyiségeésképességei kibontakoztatásához.

LDETÉSNYILATKOZAT

 

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minélteljesebbkörűelősegítése.

Akeresztnelménekkellalegjobbelméneklennie,amelyetKrisztusértelmevilágosítmeg, és amelyintegrálja Istenalapelveit az akadémikus ismerettel.

 

Küldetésünk személyeséletldánkkal mintátadni.

Törekvésünk,hogyabaptistaiskolaolyanirányítóteslettel,igazgatókkal,pedagógusikarral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás ésaz inzmény vezetése során.

 

Küldetésünk a gyermekekképességeinek kibontakoztatása

Mindentanulásitapasztalatcélja,hogyhozzásetseagyermekeketIstenlkapottképességeik teljes kibontakoztatásához.

Atanítás a következőkreösszpontot:

 

  • Agyermek smáramegfelelő tevékenységek és szolgáltasok biztosítása

  • Agyermekráébreszseatársadalommalvalókapcsolatáraésazirántavaló felelősségére

  • Mindentantervbe,nevelésiprogrambatartozóésahhozkapcsolódóiskolai tevékenységsegítseagyermekekintellektuális,lelki,társadalmi,érzelmiés fizikai fejlődését.

  • Felkéstésa szolgálatra

 

Küldetésünk műdésszempontjából hitelesnek lenni.

Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület),hatékonyságés számonkérhetőség következetes mintaképe legyen.

Abibliai értékeket következetesalkalmazása, ahogy az oktatási intézmény:

 

  • Példamutatóigényesget mutat az intézmény műdésiszalyzatának fejlesztésében és a számon kérhetőségterénazigazgatótanács működésében.

  • Az emberi eforrásokatetikusan ésigazságosankezeli.

  • Az pénzügyeket feddhetetlenülés nyíltan kezeli,ill. ellenőrzi.

  • Akormánnyal és a haságokkal egy