Üdvözöljük iskolánk weboldalán

NTP-KKI-B-15-0124 Prométheusz

Szakmai beszámoló

Prométheusz NTP-KKI-B-15-0124

A Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája, 24. tanévét kezdte el.

A beiskolázott tanulók azokból a fiatalokból kerültek ide, akik nem jelentkeztek más intézménybe, vagy nem nyertek felvételt a megye egyetlen középfokú intézményébe sem. Intézményünk a térség befogadó iskolája.187 tanuló jár feladat ellátási helyeinkre. A tanulói létszámon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya megközelíti a 15 %-ot ,a hátrányos helyzetű tanulóink aránya is magas 10%, ezen kívül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a tanulóinknak több mint 15%-a és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya is megközelíti a 15%-ot. Roma tanulóink aránya magasabb, mint 80 % az összlétszámhoz viszonyítva. A pályázatban megfogalmazott célok, illetve a vállalt programok alátámasztják az intézmény szakmai alapdokumentumainkban foglaltakat. Többek között az egészségre nevelést, pedagógus továbbképzéseket, tanulóink anyanyelvi és idegen nyelvű kompetenciájának fejlesztését, a tanulóink továbbtanulási, pályakezdési esélyei növelését, IKT fejlesztését valamint az iskola szakmai tevékenységének magasabb színvonalon történő ellátásához ad ezen pályázat segítséget.

Iskolánk tagja az alapítástól kezdődően a Baptista Tehetség Tanácsnak. Régóta fontos célkitűzés a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás is. Közel 10 éve sokszor pályázati úton támogatott tehetségműhelyek működnek iskolánkban. Ebben a tanévben egy Uniós és egy hazai ( NTP) pályázat is segített ebben a munkában.

Ebben az évben heti rendszerességgel működő szakköreink, tanfolyamaink:

  • Nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése szakkörök
  • Elsősegély-nyújtási tanfolyamunk
  • A digitális tartalmak taneszközök oktatási gyakorlatban való használata magyar nyelv és irodalom órán innovatív részei beépítésre kerültek a tematikába, melynek alkalmazása a kertész, kosár 9. osztály oktatásában valósult meg.
  • A komplex közlekedési ismeretek oktatása
  • Szabadtérben való egészséges életmódra nevelés, sportkör
  • Prométheusz tehetséggondozó műhely ( dráma)

Iskolánk ismét sikeresen elnyert egy komplex tehetséggondozó program megvalósítására való lehetőséget. A program megvalósításra, lebonyolítására 2015.07.01-től 2016.06.30-ával bezárólag kerül sor.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató 1.650.000 forint vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött.

A projekt három időszakra bontható: tervezés, megvalósítás és lezárás időszaka.

A tervezési időszakában kiválasztásra kerültek azok a kollégák, akik a projekt szakmai részéért voltak felelősek: Maldrik Gábor, tehetségfejlesztő tanár (diploma), a projektért felelős Poncski Hajnalka magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár, Walter Monika drámapedagógus, valamint Hankó Edit- drámapedagógus.

A projekt bevezető időszakában került sor a korábban már meghatározott, kialakított szempontrendszer alapján történő pedagógusajánlásra, valamint az önkéntes jelentkezés, útján kiválasztott tanulókkal való elbeszélgetésre.

Azok a tanulók, akik a beszélgetések során megfeleltek a kialakított szempontrendszereknek (Hajlandóság a drámaműfajhoz, jó kommunikációs készség, jó kapcsolatteremtő készség, csoportos munkában való részvétel, interaktivitás, megfelelő anyanyelvi szint), azon tanulókkal került sor az elbeszélgetésre, szituációs gyakorlaton vettek részt, azoknak a tanulóknak lehetőségük volt a Tóth-féle Kreativitást Becslő Skála kitöltése. Ezen előzetes kiválasztáson 33 fő vett részt az iskola tanulói közül.  

A kérdőívek kiértékelése volt az alapja a csoportösszetétel meghatározásának, a tanulói csoport kialakításának.

Tanulói csoport jellemzői:

A programban résztvevő 10 fő, akiknek az előzetes beazonosítás alapján a többieknél fejlettebb interperszonális és intraperszonális intelligenciájuk van. Korosztályuk szerint 14 és 18 év közöttiek. Kivétel nélkül hátrányos családi háttérrel rendelkeznek, 80%-ban cigány származásúak. Kultúrájuk, szociális helyzetük nem tette lehetővé az átlagos, társadalom által elfogadott szocializációs formákat elsajátítani. Az év eleji felmérések alapján önértékelésük téves, alulmotiváltak, nincs tisztázott, kialakult jövőképük. Ennek ellenére a munkafolyamatokban lelkesen, érdeklődést tanúsítva folytak bele. Érdeklődést mutattak az irodalom, a színház, dráma iránt. Ezek a tanulók élvezettel vettek részt az önismereti, konfliktuskezelési, szituációs gyakorlatokban, külső programokban. Jellemző volt rájuk a csapatmunka és az önszerveződés, interaktívak.

A megvalósítás időszakában került sor arra, hogy a drámajáték, kézműves műhelyfoglalkozás keretein belül hasznossá, érdekessé tegyük a diákok szabadidejét, hogy hátrányos helyzetük ellenére se vesszen el a bennük lévő tudás.

A drámafoglalkozások alapvető célja a résztvevő tanulók kommunikációs kompetenciáinak fejlesztése. A különböző feladatok, drámajátékok során fontos, hogy az önismereten túl az empátia, az együttműködés és a hatékony, erőszakmentes kommunikáció is fejlesztésre kerüljön.

A foglalkozások fő vezérszála Prometheus története volt. Ezen végigvezetve ismerkedhettek meg a különböző műfajok sajátosságaival azok alkalmazási lehetőségeivel. Vizuális élmények, szituációs játékok, drámapedagógiai módszerek alkalmazásával szerezhettek új ismereteket és alkalmazhatták ezeket így elmélyítve adottságaikat. A csoportos játékok segítettek képességeiket, készségeiket csiszolni, valamint önismeretre, önmaguk értékeinek felismerésére sarkallta a diákokat. Ennek segítségével került sor rögtönzési képességeik, társaikkal való együttműködési képességük, problémamegoldó és kifejezőkészségük fejlesztésére. A fiktív szituációkon keresztül képzeletbeli világot építhettek fel a csoport  résztvevői, amelyben szereplőként lehettek jelen, valós problémákkal találkozhatnak melyekből tudásra, tapasztalatra tehettek szert.

A heti egy alkalommal megrendezésre kerülő 120 perces foglalkozások vidám hangulatban teltek el. A diákok nyitottak voltak az új ismeretekre, új tapasztalatokra. A csoportos és egyéni ismerkedő játékok, önismereti és bizalmi játékok, szituációk, feladatok által sor került szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. A csoport egy egységgé formálódására is. A diákokat motiválta a dicséret valamint az, hogy a záró foglalkozáson, amely egyben a projekt zárása is volt 2016.06.08-án megmutathatták tehetségüket társaik, szüleik, tanáraik és az iskola dolgozói előtt is.

Mindezek mellett tanulóink havonta egyszer részt vehettek bibliai történetek feldolgozásában, mely a B49 szervezet segítségével valósulhatott meg. Ezeken a programokon sok esetben interaktív módon diákjainkat is bevonva jelenítettek meg, elevenítettek fel egy-egy bibliai történetet diákjaink előtt. A tanulók lelkesedését mutatja, hogy amikor 2016.április 15-én ellátogatott hozzánk a Seregek Ura Bibliai Múltidéző Kör, akik történelmi korokat jelenítettek meg diákjaink előtt, már volt több lelkes önként jelentkező is, aki vállalta, hogy korhű ruhában segítségére lesz a vendégeknek és részt vesz előadásukban is.

Az élménynapra, amely egyik vállalt indikátorunk volt, 2016.április 26-án került sor. Ekkor a Nemzeti Színház Don Quijote című előadására látogattunk el, melyre a projektben résztvevő diákokon kívül iskolánk több tanulójának is lehetősége volt ellátogatni. Tanulóink többsége ezen alkalommal nyerhetett először betekintést egy színház életébe, élhette át az ottani hangulatot, hang és vizuális effektusokat. Elkápráztatta őket a környezet, a pompa és gazdagság, amely a Nemzeti Színházat körül ölelte. Kitüntetve érezték magukat, hogy részesei lehettek ennek az élménynek.

A színházlátogatás mellett diákjaink részt vehettek az Ága Bága együttes  ( Friedrich Ágnes, Nyeste Krisztián)  zenei műsorán is, 2015.november 10.én, amelyet szintén nagyon élveztek. Mivel diákjaink között több tehetséges énekes is van, Ági története, pályafutása ösztönzően hatott rájuk.

A számukra meghívni tervezett Lackfi János költővel, íróval azonban szoros beosztása miatt nem tudtunk egész tanévben időpontot egyeztetni. Ezt diákjaink nagyon sajnálták, hiszen volt már korábban vendégünk és nagyon élvezték a felolvasós irodalmi délutánt társaságában.

2016. május 27.-én került sor a már Iskolánkban hagyományosnak tekinthető 5. Mosolyfesztiválunk megrendezésére és az ezzel összefüggő drámapedagógiai konferencia megszervezésére. A szakmai napra meghívott vendégeink Hatvan város és térsége általános és középiskoláiból érkező drámapedagógusok és magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusok voltak. Így már a fellépő tehetségek elbírálásában is segítségünkre lehettek. Ezt követően pedig sor kerülhetett a szakmai rendezvény lebonyolítására is. Ennek témája játék és drámapedagógia a hitoktatásban és az iskolai tehetséggondozás. Iskolánkban erre nagy hangsúlyt fektetünk, ezért minden hónapban egyszer ellátogatnak hozzánk a B49 szervezésében vendégeink, akik segítik fiatal diákjainkat a megfelelő útra terelni. Ezt teszik interaktív bibliai történetek megjelenítésével, előadásával, amibe diákjainkat is igyekszenek bevonni. A konferencia lehetőséget adott arra, hogy megvitassuk, hogyan vezethetnénk be a drámapedagógia módszereit a hitoktatásba illetve az egyes tanórák anyagába, hiszen pl. történelem és irodalom órán is lehetőség adódik a drámajátékok segítségével történő ismeretanyag elsajátítására. Amely nemcsak a tanulásban, tananyag elsajátításában segíti a diákjainkat, hanem fejleszti kifejezőkészségüket, kreativitásukat és élményterápiaként hat rájuk.  Ezáltal ösztönzi a diákokat a közös feladatokban való részvételre, fejlesztve együttműködési képességeiket. Valamint a különböző szerepek megjelenítése fejleszti személyiségüket is, segít kontrolálni érzelmeiket. Így megtanulnak, különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen viselkedés között.

Megtanulhatják a szituációk által a különböző helyzetekben, helyeken való megfelelő viselkedésmódokat.   

Pedagógusaink rövid előadás formájában megismertették a résztvevőkkel korábbi tapasztalataikat, melyet a „Színjátszás és rendezés” képzésen tapasztaltak. Ott láthatták, hogy a diákok a drámajátékok segítségével mennyit fejlődhetnek, hogyan teljesedhetnek ki mindennapi életük során. Ezért is tartják fontosnak, hogy tanulóinknak is megadják a lehetőséget erre. A résztvevők megoszthatták egymással eddigi tapasztalataikat ebben a témákban, valamint tapasztalatot cserélhettek, hogyan tudják mindezt a tanórákon illetve a tanítási órákon kívül is megvalósítani.

A projektzárásra 2016.06.08-án került sor.

Összességében elmondható, hogy a projektben tervezett programokat, tehetséggondozó műhelyt sikerült megvalósítanunk diákjaink számára. A munkatervet igyekeztünk követni, azonban a diákok egyéni adottságaikhoz, aktuális problémáihoz illeszkednünk kellett időnként. Így előfordult, hogy hol lassabb, hol gyorsabb tempóban tudtunk haladni velük. A kitűzött célt azonban sikerült megvalósítani és igazán eredményes projektet, tanévet zárhattunk le diákjainkkal.

A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök megvásárlásra kerültek és a későbbiekben is segítségünkre lesznek a diákjaink számára szervezett programok, előadások lebonyolításában.

GALÉRIA