Üdvözöljük iskolánk weboldalán

„Innovatív iskolai fejlesztés a Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskolában” TÁMOP-3.1.4.C-14

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Innovatív iskolai fejlesztés a Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskolában” című, TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0754 jelű pályázatát az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője

20 000 000 F t

összegű támogatásra találta érdemesnek.

A pályázat  2015.04.20 és 2015.10.31-e közötti időszakra esett:

 Iskolánk hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő tanulóinak fejlesztése, mentorálása, valamint a tehetséges diákok támogatása alapfeladat. Ezen pályázat segített az alapvető kompetenciák fejlesztésében is.

A tanórán kívűli - szabadtéri jellegű- mozgásos tevékenységek szervezése, elősegítve a környezettudatos magatartást és a környezeti nevelést. Az egészséges életmódra nevelést a mozgáskoordináció fejlesztését szolgálják a tanórán kívűli sportfoglalkozások.  Diákjaink többségének a családi körülményei az ingerszegény otthono környezet sem teszi lehetővé,hogy hasonló mozgásos tevékenységet végezzen, sportoljon. A tanulók korosztályában már alapvetően hiányként jelennik meg az egészséges életmódra való törekvés. A pályázat elnyerése esetén iskolánknak lehetősége nyílikarra, hogy a különböző mozgásos tevékenységek által nemcsak a sportolásra ösztönözzük a tanulóinkat, hanem hozzájárulunk ahhoz, hogy a diákokban kialakulhassson az egészséges életmódra való általános igény.

A programsorozaton belül angol nyelvű témahetek szervezése, anyanyelvi oktatókkal, ezáltal is hozzájárulva az idegen nyelvi készségeik fejlesztéséhez. Az idegen nyelv ismerete elengedhetetlen bármely korosztály számára. Foglalkozásainkon a különböző országok kulturájával, szokásaival is megismerkedhetnek a tanulók, amely nagyon fontos a jövőbeni munkavállalásuk szempontjából. Ezeken a foglalkozásokon az idegen nyelvi ismeretek gyarapítása mellett előtérbe kerül az általános kommunikációs kompetenciafejlesztés is. Valamint a saját szakukhoz kapcsolódó ismeretekben is elmélyülhetnek.

Az informatika szakkör foglalkozásain belül lehetőség nyílik a digitális kompetenciák fejlesztésére, alapvető számítástechnikai készségek és tudás elsajátítására.

A nyílt és zárt forráskódú szoftverekkel való foglalkozás lehetővé teszi a tehetségesebb gyerekeknek a tudásának elmélyítését, hozzájárul a téma iránti motiváció eléréséhez valamint további kutatásra és a témában való elmélyülésre ösztönözheti a diákokat.

Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásának IKT-val való támogatása rendkívül fontos az adott korosztály számára. A digitális eszközök alkalmazása már mindennapos az adott generáció életében, ezért fontos, hogy a tanórákon bemutatásra kerüljön, hogyan tudják ezeket az eszközöket a tanulás folyamatában felhasználni. A magyar nyelv és a kommunikáció tantárgy tartalmából adódóan kifejezetten alkalmas arra, hogy a digitális eszközök alkalmazása előtérbe kerüljön, hiszen mind a számítógép, mind pedig az internet, illetve a különböző digitális feladatok, tevékenységek a kommunikáció fejlesztését szolgálják, az interperszoniális kapcsolatépítés újabb lehetőségeit nyitják meg a tanulók előtt. A digitális taneszközök alkalmazása ezen kívül a tanulás iránti motivációt is elősegíti, hiszen ezek azok, amelyeket a tanulók maguk is gyakran használnak.

A szakköri foglalkozások biztosítása az infokommunikációs technológiák megismerésének és alkalmazásának elősegítéséhez

Ezen foglalkozási kereteken belül  fejlődhet a diákok  rögtönzési képessége, a társakkal való együttműködés (kooperáció) képessége;az ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek erősítése, a kifejezőkészség fejlesztése; a megismerő-, befogadóképességek fejlesztése.

Valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos diákjaink számára ezek a foglalkozások elősegíthetik sikeres iskolai előmenetelüket is. Az anyagi támogatás iskolánk számára lehetőséget biztosítana

 

Célunk iskolánk tanulóinak fejlesztése a pályázatban megfogalmazott programokon keresztül, tanórai és tanórán kívűli foglalkozások alkalmával. Az új eszközök segítségével lehetőségünk nyílik iskolánk tárgyi feltételeinek javítására is, valamint a tanóráink színvonala is emelkedhet, szemléletesebb módon sajátíthatják el diákjaink az új ismeretanyagokat.

A fogalkozásoknak köszönhetően természetes módon alakíthatjuk ki gyermekeink egészséges életmód iránti igényeit,természetes mozgás iránti igényüket, valamint növekedhet motivációjuk is. Hozzájárulhatunk az alapvető testi higiénia iránti igény kialakításához is. A mozgás hozzájárul ahhoz is, hogy megtanulják a szervezetükben lévő feszültséget megfelelő módon levezetni, a sportok és közös foglalkozások segítségével, tudják indulataikat kezelni.  Ez a későbbiekben javíthatja a társas kapcsolatukat, fejleszti az önkontrolukat is. A csapatjátékok hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulókban fejlődjön: szabálykövetésük, együttműködés és a csoportban való feladatmegoldás ez pedig a felelősségvállalást is fejleszti. A digitális kompetenciák fejlesztésével olyan alapvető készségeket sajátíthatnak el, melyek megkönnyíthetik a tanulási folyamatot, segítik a felzárkózást. A különböző információs csatornákhoz való hozzáféréssel  tanulók önállóan is szert tehetnek ismeretekre, hiszen ezeknek a módját a foglalkozáson lehetőségük van elsajátítani. Ezáltal a tudás megszerzése nem korlátozódik az osztályteremre valamint lehetővé teszi az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítását. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése az alapvető kommunikációs készségek fejlesztésén túl hozzájárul a társadalomba való beilleszkedéshez is, valamint segíti a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedést.

 

Projekt keretein belül 2015.04.20 és 2015.10.31-e közötti időszakban vállalt tevékenységeink:

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

 1. a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
        a. tanórán kívüli - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek,

 2. idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
        b. nyelvi témahetek;

 3. informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  1. informatikai szakkör,
  2. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,
  3. nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése;

 4. komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is.


B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:

 1. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése;

 2. Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra;

 3. Tanulmányi eredmény javítása a tanulók – kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló – mentorálása révén;

 4. A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok megvalósítása;

 5. Tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások, tanulási motivációt elősegítő tevékenységek megvalósítása mentori támogatással

 6. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése:

  1. közösségi rendezvények szervezése, a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások,
  2. az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató vagy a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítását szolgáló szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, illetve olyan alkalmak szervezése, ahol a szülők aktív bevonására kerül sor a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

C. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében:

 1. Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő – a kerettanterv (helyi tanterv) testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, a mindennapos testnevelés részét képező – oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása legfeljebb heti két órában, mely programok teljes időtartamának minimum felét legalább közepes terhelést jelentő testmozgástípusok (lásd: F.7. Fogalomjegyzék) teszik ki, és amelyek a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A pedagógiai módszerek között alkalmazhatóak a lovas-oktatás elemei is;

 2. Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben;
 3. Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program az iskolapszichológus vagy mentálhigiénés, alternatív vitarendezésben és konfliktuskezelésben tapasztalt mediációs szakember, illetve iskolai szociális munkás bevonásával, az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás, a tanulókat veszélyeztető bármilyen abúzus és az áldozattá válás megelőzését célzó programok, valamint a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség5 (Lásd: F.7. Fogalomjegyzék) fejlődését elősegítő programok, megvalósítása;

 4. Elsősegély-nyújtási tanfolyam.

D. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:

 1. Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés,
 2. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések;

E. A projekt ideje alatt a 2 feladatellátási helyen összesen 10 rendezvényt tervezünk:

 • Föld napja,
 • Futó- és egészségnap,
 • Civil sokadalom,
 • Madarak és fák napja,
 • Pünkösd,
 • Iskolai egészségnap,
 • Erőnléti verseny (2 alkalom),
 • Ping-pong vetélkedő (2 alkalom).
 • Angol nyelvű témahetek (2 alkalom).

    Föld napja: 2015.04.22.

A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében. Ezen alkalomból meghívtuk Tóth Istvánt, aki Lehoczky János díjas környezeti nevelőként Életünk a Föld címmel tartott előadást a diákoknak. A téma kapcsán, interaktív módon be is vonta a tanulóinkat az előadásába. Ezzel felkeltve az érdeklődésüket a Föld napja iránt.

Ezt követően tanulóinkkal az informatikateremben anyag és háttér információk gyűjtésével folytattuk a téma kifejtését. A diákok ezzel kapcsolatos weboldalakat olvastak át és képanyagokat gyűjtöttek. A végén pedig kis csoportokban elkészítettük, a mi Föld napja plakátjainkat, melyből kiállítást szerveztünk.

 

   Futófesztivál – Egészségnap 2015.04.25

A már hagyományosan évenként Hatvanban megrendezésre kerülő Futófesztiválon és egészségnapon iskolánk is ismételten csatlakozott az egészségnap programjához. Sátrunkban különböző gyógyteákat kóstolhattak az arra látogatók. Valamint ezeket a teákat megvásárolhatták és a gyógyteák hatásait is megismerhették kollégáinktól. Lehetősége volt még az arra látogatóknak BMI indexük kiszámítására, vérnyomás és vércukorszint mérésére, különböző egészséggel kapcsolatos tesztek kitöltésére, illetve az újraélesztés technikájának elsajátítására is. A futamokon ebben az évben is több korcsoportban versenyezhettek a jelentkezők, így az ovisoktól a felnőttekig mindenki a rajtvonalhoz állhatott. Idén mintegy hétszázan neveztek a különböző korcsoportokban. Iskolánkból összesen 8 tanuló és két tanár vett részt a futamokon. Az egészség nap jó hangulatban telt el, a diákok lelkesen szurkoltak a versenyző társaiknak és élvezték a programokat is.

 

   Civil sokadalom 2015.05.01

A hatvani Népkertben megrendezésre került majálison közel hetven civil szervezet, egyesület, sportegylet, klub, önkéntes szerveződés mellett a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott két intézmény a Hegymenet Klub Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, valamint Iskolánk is képviseltette magát. Iskolánk által szervezett programok: Kézműves foglalkozás, Csillámtetoválás, Anyák napi ajándékkészítés, Verses képeslapok készítése, Kosárfonás. A nagyszínpadon, a nap folyamán iskolánk diákjai báb előadásukkal szórakoztatták a jelenlévő sokaságot. A foglalkozások időtartalma alatt Iskolánk csapata a Gurmanok bográcsában pedig fortyogott a finom Ököruszály ragu és készült hozzá a parázson sült kenyér is, amellyel a főzőversenyre neveztünk. A fáradságos munka meg is hozta eredményét leves kategóriában elnyertük az első díjat! A nap folyamán a szülők is segítségünkre voltak a diákjaink mellett és sok látogatót is sikerült a foglalkozásunkra odavonzani. Összességében elmondható, hogy idén is jó hangulatú, vidám napot tölthettünk együtt.


   Madarak és fák napja – 2015. május 10.

A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsuk, elmélyítsük. Ezen alkalomból ismételten Tóth István környezeti nevelő tartott előadást: A madarak élőhelyei, védett madaraink témakörökben. Az előadás keretében bemutatott fotók gazdagították az élményt valamint a madarak dalai, hangjai is elbűvölték a tanulóinkat. Az előadások után beszélgetések és foglalkozások során felhívtuk a diákjaink figyelmét arra, hogy hétköznapokon is figyelnünk kell a “hallgatag” és “énekes” társainkra, tudatosítottuk, hogy a fák oxigént termelnek, port szűrnek meg és a városokban a zajvédelemben is fontos szerepük van. Fontos megláttatni a gyerekekkel, hogy ezeknek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább befolyásolja a mindenen uralkodni vágyó ember, az év többi, háromszáz-egynéhány napján. Ráébresztettük diákjainkat, hogy közösen vagyunk felelősek a környezetünkért és csak együttes erővel óvhatjuk meg.

 

     Pünkösdi király és királynő választás 2015.05.22

 Iskolánkban már hagyományosnak tekinthető a Pünkösdi király és királynő kiválasztás. Ez a nap megmérettetés volt a lányok és fiúk számára is, hiszen közülük került ki az ügyességi és egyéb vetélkedők eredményeképpen a nap végén az idei Pünkösdi király és királynő. A programot ügyességi csoki evő versennyel kezdtük. Majd külön váltak a fiúk és a lányok. A fiúk több versenyszámban mutathatták meg erejüket: lányhordó verseny, hídon átkelés, birkózás, zsákban futás, kötélhúzó verseny, ügyességi kidobó, gurító verseny és lábszépség verseny. A lányok pedig háziasszony totóban, egészséges receptek írásában, gombvarrásban, gyöngyfűzésben, smink és hajfonó versenyben mérkőzhettek meg egymással. A lábszépség versenyt nagyon élvezték a lányok, csak úgy, mint a fiúk, amikor a hölgyek vonultak fel előttük és ők adhatták le szavazataikat a legszebb lányokra. A nap fénypontja a Pünkösdi király és királyné, valamint az udvarhölgyei személyének kihirdetése és a nyeremények átadása volt.

 

Angol nyelvű témahét 1. 2015.06.22-2015.06.26

Ennek a héten Texasból érkező angol anyanyelvű tanárok vezetésével: Ann Heard, Larry Heard, Cynthia Hogsett, Sandy Beavers, Terry Beavers tartottuk meg a témahetet. Így diákjaink megismerkedhettek kultúrájukkal és lehetőséget kaptak angol nyelvi készségük fejlesztésére, a helyes kiejtés gyakorlására, szókincsük bővítésére is.  A napot rendszerint közös imádkozással kezdtük, majd csoportbontásban folytak tovább a foglalkozások. A diákok megismerkedhettek bibliai történetekkel, melyet szituációs játékokkal mélyítettek el, angol nyelven olvastak és dolgoztak fel. Kézműves foglalkozásokon vettek részt, ahol mindenki kapott egy kis csomagot, amelyet a Texasi gyerekek küldtek egy kis levél kíséretében, amiben bemutatkoztak, megköszönve tanulóink válaszleveleket írtak angol nyelven.

Délutáni programként vendégeink megnézhették Hatvan város nevezetességeit, a Vadászati Múzeumot, ellátogattak Tóalmásra, a WOL Élet Szava Magyarország Alapítványhoz. 

A pénteki nap zárásaként, pedig minden csoport előadott egy- egy rövid kis jelenetet, a héten tanultakból. Iskolánk diákjai pedig bábelőadással, ének és zenei műsorokkal kedveskedtek meghívott vendégeinknek, szülőknek. Zárásként a részt vevő diákok egy-egy oklevelet vehettek át. A hetet közös bográcsozással és étkezéssel zártuk.

 

  Angol nyelvű témahét 2.2015.08.15-2015.08.19

 Sikerült ismét Texas államból angol anyanyelvi tanárokat megnyerni és így megrendezni az újabb angol témahetünket. A nyelvhasználat elmélyítésének gyakorlása mellett nagy súlyt fektettünk az amerikai sport és szabadidős tevékenységek megismertetésére.  Minden napot közös imával, énekkel kezdtünk, majd csoportbontásban folytatódott a közös munka. A texasi fiatalok közül mindig más és más mondta el bizonyságtételét, példaként a mi diákjaink számára. Ezek az alkalmak, amikor szinte kortárs mentorként viselkedtek, nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy lássuk a fiataloknak hasonló problémáik vannak az ő közösségeikben. A bibliai történeteket ének és gitár kíséretben adták elő.  Azonban a szerdai nap gyorsan közeledett, a zárásra pedig minden csoport ezen a napon készült egy-egy rövid kis bemutatóval, műsorral, társaiknak, szülőknek és a meghívott vendégeknek, megköszönve nekik a hét fáradságos, lelkiismeretes munkájukat. A délutáni foglalkozások során megismerhették diákjaink a baseball, amerikai futball és a méta játék szabályait. Rendkívül jó hangulatban teltek a délutánok. Szurkolók, ütők, dobók és játékosok is egyaránt kellemesen elfáradtak a nagy melegben.

 

Erőnléti versenyek2015.09.25; 2015.10.13

 Az Intézmény székhelyén és a Tabán úti gyakorló helyen is megrendezésre kerültek az erőnléti versenyek. A verseny több kategóriában zajlott, melyre előre kellett nevezni, és díjazással zárult. Ez persze még jobban ösztönözte a gyerekeket, hogy több kategóriában is induljanak. A szabadtéren tollas, hullahopp és ugráló kötél verseny lett szervezve a lányoknak. A fiúk súlyemelésben, fekvőtámaszban, kötélhúzásban, célba dobásban, rönkhajító versenyben és skanderben mérhették össze erejüket. A versenyszámok közül legnagyobb érdeklődés a súlyemelés iránt volt. Ennek keretében két 1 kg-os súlyt kellett a váll vonalában, nyújtott karral a leghosszabb ideig tartani. A győztes több, mint 4 percig bírta. Ez kimagasló eredmény volt a többiekhez képest. A kötélhúzásban vegyes csapatok indultak. Itt a lányok is megmutathatták, hogy mennyire erősek, ezt a versenyszámot „sárkányok” csapata nyerte. A versenyszámok győztesei oklevelet, a résztvevők pedig egy-egy szem almát kaptak részvételükért, kitartásukért.

 

   Ping pong versenyek2015.10.07; 2015.10.08

Iskolánkban már évek óta nagy-nagy hagyománya van az asztalitenisznek, mind testnevelés, mind tanórán kívüli foglalkozásokon szeretik ezt a sportágat fiataljaink. Rendszeresen szerveződnek versenyek, bajnokságok páros, valamint egyéni kategóriában. Ezen pályázat keretében iskolánk ping-pong asztalokkal, ütőkkel is gyarapodott, aminek nagyon örültek diákjaink. A ping-pong verseny az iskola mindkét telephelyén megrendezésre került. A két időpontban megrendezett házibajnokság sorsolás után előselejtezőkön keresztül izgalmasan alakult és a főtáblára, azaz a két döntőbe kerültek, így alakult ki a végső helyezés. A ping-pong versenyen nagy szerepe volt a technikai tudásnak, a gyorsaságnak, a pontosságnak és a koncentráló képességnek is. Remek hangulatban telt a verseny, ami nagyon szoros volt. A diákok élvezték a megmérettetést, igazságosnak érezték a versenyt és mindenki örült az okleveleknek, a helyezettek a jutalmaknak.

 

 

Egészségnap2015. 10.15

 Az iskolai egészségnap a Tabán úti gyakorlati telephelyünkön került megrendezésre. A program lényege az volt, hogy ezen a napon diákjaink megismerkedhessenek az egészséges táplálkozás alapjaival, a táplálkozási piramissal és azok elemeivel is. Ezen kívül a diákoknak lehetőségük volt különböző egészséges élelmiszerek kóstolására: gyümölcs, zöldség, joghurt. A zöldségekből, gyümölcsökből saját készítésű ételkülönlegességeket is alkothattak, amelyeket később a szintén általuk elkészített salátákkal együtt tálaltak és fogyasztottak el. A nap folyamán a tanulók gyümölcskínáló kosarakat is készítettek. Sor került közös filmnézésre is, amely keretében az alkohol és drogprevencióval a dohányzás ártalmaival foglalkoztunk valamint a tinédzserkori sexualitással kapcsolatos előadásokon, csoportos foglalkozásokon is részt vehettek diákjaink. Ezt követően pedig teszteket tölthettek ki és kérdéseket tehettek fel a filmmel és az előadással kapcsolatban. Kertész szakos tanulóink és munkatársaink révén különböző gyógynövényekkel, gyógyteákkal is megismerkedhetnek a gyerekek és a gyógynövényekből készült teákat is megkóstolhatták.


  Drogmentes Magyarországért mozgalom2015.05.21

 Idén Iskolánkba is elérkezett a drogmentes maraton. Idén már tizenegyedik alkalommal indult útjára az ország legnagyobb drogmegelőzési kampánya, a Drogmentes Magyarországért Mozgalom ötleteként. Céljuk, hogy 42 nap alatt átfussák Magyarországot, ezzel is felhívva a figyelmet a diákok, fiatalok körében egyre gyakoribb drogproblémákra. A futás mellett drogellenes előadásokat is tartanak a fiataloknak, így jutottak el Iskolánkba is. Az előadást diákjaink érdeklődve hallgatták. Meglepően nyíltan tudtak beszélgetni az általuk ismert drogokról, azok hatásairól. Az előadás során sok kérdésre választ kaptak tanulóink és szembesülhettek azzal, milyen károkat is okozhatnak szervezetükben az esetleges party drogok és más tudatmódosító szerek hatása, valamint megtudhatták, hogy miért olyan nehéz leszokni és hogyan lehet elkerülni az esetleges visszaesést.

 

  Triál kerékpár bemutató2015.06.03

A B49 csapata ismét ellátogatott iskolánkba, ezúttal az alternativ bibliaóra után Szabó Balázs énekelt nekünk, valamint Révész Balázs mesélt saját életéből tanulságos történeteket. Vendégünk volt Szilágyi Levente országos triál kerékpár-bajnok, aki élettörténetét osztotta meg a hallgatósággal, hangsúlyozta, hogy a trial egy olyan sportág, ahol egy speciális biciklivel végig kell manőverezni az akadályokon. Elmesélte, betegsége ellenére hogyan jutott el idáig, hogy versenyszerűen sportolhasson, annak ellenére, hogy egészségi állapota miatt azt mondták neki orvosai, hogy nem sportolhat már. Beszélt a triál kerékpározás szabályairól, arról, hogy mit fognak látni a diákok a bemutató során. Beszélt az általános kerékpározás, közlekedés szabályairól is. Az alkalom végén Levente fantasztikus kerékpár show-val kápráztatta el az iskola diákjait, dolgozóit és vendégeit.

 

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés:

2015.10.20-22-ig

1. Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés,

2. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések;

 

A projekt keretében 4 fő „Konfliktuskezelés, problémamegoldás” című pedagógus-továbbképzésen, 4 fő pedig „Az egészségnevelés lehetőségei a közoktatási intézményekben” című képzésen vettünk részt és kaptunk tanúsítványt. Választásunk mindenképpen sikeresnek mondható, mivel az esetmegbeszélések, szituációs játékok során konkrét felfedezések, megoldások kerültek birtokunkba. Az egészségnevelés terén újabb ismeretekkel, módszerekkel ismerkedtünk meg, ami nagyban segíti a tanulóink szocializálódását e téren.

 

Nyitott iskolai programjaink 2015.04.20-2015.10.31

A nyitott iskolai programjainkat iskolában, valamint külső helyszíneken valósítottuk meg. Ezen programokba be tudtuk vonni civil szervezeteket, szülőket és iskolánk önkéntes támogatóit is.

 • IV. Mosolyfesztivál 2015.04.24
 • Ballagás 2015.05.08
 • Nyílt istentiszteletek: 2015.05.15 Hatvan, 2015.06.05 Hatvan, 2015.06.14 Budapest, 2015.10.02 Hatvan
 • Kertészeti kiállítás 2015. 05.16-17
 • Keresztyén fesztivál 2015.05.24
 • Tanévnyitó 2015.09.01
 • " Provident Őrangyalok" önkéntes támogatói nap 2015.10.17

 

Szakkörök 2015.04.20-2015.10.31

A projekt kezdetével egy időben megkezdődtek a folyamatosan, heti 4 órában zajló, informatika, valamint nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése című szakkörök, illetve elkezdődött az elsősegély-nyújtási tanfolyamunk is. Az informatika tárgykörbe tartozó szakköri program során fejlődött a részt vevő tanulók IKT eszközök felé irányuló érdeklődése betekinthettek a zárt és nyílt forráskódú szoftverek világába. Az elsősegély nyújtási tanfolyam során elsajátíthatták azokat az ismereteket, amelyek segítik a vizsgák letételének sikerességét. A digitális tartalmak taneszközök oktatási gyakorlatban való használata a részei beépítésre kerültek a tanórai tematikába, melynek alkalmazása a kertész, népi kézműves és eladó 9. osztály magyar nyelv és irodalom oktatásában valósult meg. A komplex közlekedési ismeretek oktatása heti 3 órában történő fejlesztés, amely IKT eszközök, gyakorlati elemek beépítésével készítenek fel a diákokat a közlekedésben való részvételre. A tanórán kívüli - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek lebonyolítása során, megvalósult a szabadtérben való egészséges életmódra nevelés, természetvédelmi, környezetvédelmi célokkal összehangolva való mozgásos tevékenység, amelyek során játékos versenyek, interaktív foglakozások keretében, tapasztalatok útján kerültek információk a tanulók birtokába. Ezen foglalkozásokra szinte iskolánk minden tanulója bevonásra került, érdeklődési körüknek megfelelően.