a Közzétételi lista - Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskoláj b c

Intézményi adatok - Közzétételi lista

 

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos- nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartása
 7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza
 8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét
 9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét
 10. Az országos mérés-értékelés évenként
 11. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 12. Középiskolákban-évenként feltüntetve az érettségi vizsgák átlageredményei
 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 14. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 16. Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

d